Folkemuseene i mangfoldige samfunn - Publikums erfaringer med forskjellighet og tilhørighet

Dette forskningsprosjektet vil studere publikums perspektiv og deres erfaringer med både «tradisjonelle» og
«mangfoldige» arrangement i folkemuseer i Hedmark og Oppland. Prosjektet er støttet av Norsk Kulturråd og vil foregå i perioden 2019 - 2021.

  • 1/2
  •  (Foto/Photo)
    2/2

Folkemuseene, eller friluftsmuseer eller bygdetun som de også kalles, har bidratt til sterke oppfatninger om «norsk kultur» helt siden slutten av 1800-tallet. I dag skal de samme museene bidra til tilhørighet på tvers av sosiale og kulturelle forskjeller. Samtidig som folkemuseer er den mest utbredte museumstypen i Norge er det forsket lite på publikums erfaringer i dem. Hovedspørsmålet vi stiller er:

Hvilke mangfoldsdimensjoner kan identifiseres i folkemuseenes publikumstilbud og på hvilke måter reflekteres kulturelt mangfold i publikums erfaringer?

Eksempel på mer avgrensede spørsmål:

Hvordan bidrar arrangement i folkemuseene til publikums tilhørighet og stedsidentitet?

På hvilke måter tar publikum 'eierskap' i arrangement i folkemuseer, og går sine egne veier for å skape sin egen mening?

På hvilke måter handler barn og familiers affektive engasjement i arrangement om kulturelt mangfold og erkjennelse av forskjeller?

Prosjektet bruker primært kvalitative metoder for å gjøre intervjuer og observasjoner med publikum, men tar også sikte på å gjennomføre en kvantitativ spørreundersøkelse på tvers av flere folkemuseer i Hedmark og Oppland. Kunnskap fra prosjektet vil bidra til mer nyansert forståelse av hvordan publikum forhandler om forskjellighet og tilhørighet gjennom deltagelse i folkemuseene.

Personvern for informanter

Prosjektet vil avholde et åpent forskerseminar i løpet av 2020/2021, og resultater fra prosjektet vil publiseres i en fagfellevurdert antologi (artikkelsamling). Ta kontakt dersom du er interessert i å delta på forskerseminaret eller bidra med artikkel til publikasjonen.


Norsk Kulturråd bevilget 900.000,- til prosjektet i 2018, og bidrar til at prosjektet kan gjennomføres med et bredt spekter av personer og institusjoner:

Glomdalsmuseet - Anno museum
Sigurd Nielsen - Førstekonservator NMF og prosjektleder

Norsk Utvandrermuseum - Anno museum
Terje Mikael Hasle Joranger - Dr. art. Historie og avdelingsdirektør

Valdresmusea – Valdres Folkemuseum
Ole Aastad Braaten - Direktør
Anne Marit Noraker - Konservator

Randsfjordmuseet – Hadeland Folkemuseum
Hans-Philip Einarsen - Direktør
Maja Leonardsen Musum - Leder - seksjon for formidling

Høgskolen i Innlandet
Thor Andre Skrefsrud - Professor
Kristin Skinstad van der Kooij - Førsteamanuensis

NTNU - Norge Teknisk Naturvitenskapelige Universitet
Trond Solhaug - Professor