Hopp til hovedinnhold

Doktorgradsavhandling om utstillingen 'En verden på spill'

  • 1/1
    Foto fra utstillingen 'En verden på spill'. Foto: Sigurd Nielsen 2014

Tittel: Developing global awareness among young students: A study of students’ experiences with the museum exhibition A World at Stake
Ph.D avhandling i samfunnsgeografi 2019
Sigurd Solhaug Nielsen

Hovedveileder: Professor Gunhild Setten.
Biveileder: Professor Jørgen Klein.
Institusjon: Geografisk institutt ved NTNU. Prosjektet er gjennomført med støtte fra Høgskolen i Innlandet og Anno museum.

Avhandlingen er en case studie av 'En verden på spill', en utstilling inspirert av FNs tusenårsmål. 'En verden på spill' ble vist ved Glomdalsmuseet i Elverum i perioden 2013-2014. Feltarbeidet ble utført fra januar til juni 2014 og inkluderte kvalitative og kvantitative metoder. Avhandlingen kombinerer litteratur fra samfunnsgeografi og museumstudier.

'En verden på spill' inviterte skoleelever til å løse praktiske oppgaver relatert til fattigdom og ulikhet. I motsetning til mange andre museumsutstillinger deltok elevene i aktiviteter fordelt over en 250 kvadratmeter spilleflate. Utstillingen fremstilte ulikhet og en urettferdig verden på en potensielt stereotyp måte. I stedet for å kritisere fremstillingen i 'En verden på spill', fokuserer avhandlingen på hvordan elevenes engasjement, særlig under spillforløpet, påvirket deres erfaringer med innholdet, og hvorvidt disse erfaringene har potensiale til å utvikle global bevissthet hos elevene.

I tillegg til kappeteksten består avhandlingen av fire artikler (Paper 1-4 i avhandlingen):

Paper 1:
Nielsen, Sigurd; Klein, Jørgen (2015).  A World at Stake -Global  Citizenship, Justice, and the Role of Museums. I: Responsible Living: Concepts, Education and Future Perspectives. Springer 2015 ISBN 9783319153049. s. 217-233

Paper 2:
Nielsen, Sigurd. (2016)  Stimulating curiosity for global poverty and inequality : an explorative study of students' experiences with the exhibition A world at stake. Nordisk Museologi  (2) s. 41-59 
https://www.journals.uio.no/index.php/museolog/article/view/4410/3873

Paper 3:
Nielsen, Sigurd; Aitken, Stuart C. (In press). Affect and Emotion with A World at Stake. GeoHumanities

Paper 4:
Nielsen, Sigurd; Setten,Gunhild; Klein, Jørgen. (2019) Producing global awareness? A visual analysis of young students' negotiations of images in a museum exhibition.


Populærvitenskapelig sammendrag:

Global fattigdom på museum

Kan et museum bidra til å vekke barn og unges nysgjerrighet for fattigdomsspørsmål? Og hører globale utfordringer hjemme på et museum?

Dette er to av spørsmålene som diskuteres i avhandlingen som studerer elevers erfaringer med utstillingen En verden på spill. Avhandlingen er en casestudie som kombinerer samfunnsgeografi og museumsstudier. Studien er basert på kvalitative og kvantitative data samlet inn under visning av utstillingen på Glomdalsmuseet i Elverum i 2013 – 2014.

En verden på spill ble utviklet etter inspirasjon fra FNs tusenårsmål, en kampanje mot global fattigdom, og ble første gang vist i København i 2009. Utstillingen var utformet som et 250 kvadratmeter stort brettspill der elevene selv var brikker i spillet. Ved å kaste en terning, ble elevene gitt ulike oppgaver som skulle løses innenfor et begrenset tidsrom. Alle oppgavene var direkte knyttet til grunnleggende fattigdomsutfordringer og illustrert med virkningsfulle bilder og tekster.

Avhandlingen konkluderer med at utstillingen i noen grad bidrar til å utvikle bevissthet for fattigdomsspørsmål hos elevene. Gjennom mestringsopplevelser, og en høy grad av deltagelse i et uvanlig konsept, er utstillingen et viktig bidrag til at elevene trigges til å se seg selv i forhold til de utfordringene som global fattigdom representerer, som tilgang til rent vann, skole og utdanning, helse og sikkerhet.

Den sosiale dynamikken som ble utløst gjennom elevenes affektive og emosjonelle engasjement viste seg å være en viktig del av utbyttet fra utstillingen. Avhandlingen viser hvordan samspillet mellom affekt og følelser, og spillets innhold og uforutsigbare forløp, kan bidra til å bryte med potensielt stereotype forestillinger om de ‘fattige andre’.

Avhandlingen presenterer også funn fra en kvantitativ undersøkelse med over 1.000 respondenter. Den viser at det er en sammenheng mellom elevenes mestringserfaringer og deres utvikling av nysgjerrighet for temaet i utstillingen.

I avhandlingen analyseres videre virkningen av enkeltbilder. Den visuelle analysen viser at elevene i stor grad bruker seg selv i opplevelsen av bildene. I sammenheng med hele utstillingsforløpet utgjør elevenes møter med bildene viktige øyeblikk hvor elevene forhandler om og vurderer deres egne liv i lys av utfordringene i en større verden.

Avhandlingen er kritisk til utstillingens fremstillinger av det globale sør som preget av problemer, men argumenterer for at effekten av fremstillingene avhenger av hvordan de oppleves og hvorvidt de stimulerer til nye oppdagelser hos elevene. 


English summary:
Global poverty displayed at the museum

Can a museum stimulate young people’s curiosity for global poverty and inequality? And do global challenges belong in a museum?

These are two of the questions addressed in the current thesis, which focuses on young students’ experiences with the exhibition A World at Stake. The thesis is a case study set within human geography and museum studies. The study is based on qualitative and quantitative data gathered while the exhibition was displayed at Glomdalsmuseet in Elverum from 2013–2014.

A World at Stake was developed with inspiration from UN’s Millennium Development Goals, a campaign against global poverty, and was first presented in Copenhagen in 2009. The exhibition was designed as a board game covering 250 square meters, and the young students were active participants in the game. By throwing a dice, the students faced different tasks they needed to solve within a given time limit. All the tasks where related to challenges of global poverty and richly illustrated with images and texts.

The thesis concludes that the exhibition contributes to develop students’ sense of global awareness to some degree. By offering experiences of mastery, and a high degree of participation in an unusual concept, the exhibition enabled young students to see themselves and significantly relate to the challenges represented by global poverty, like access to clean water, education, health and security.

The social dynamics released through students’ affective and emotional engagements proved to be one of the important outcomes of the exhibition. The thesis demonstrates how students’ affect and emotion can work together with the exhibition content to offer alternatives to stereotypical notions of ‘poor others’.

The thesis also presents findings from a quantitative survey with over 1.000 respondents. The analysis of these data reveals a significant correlation between students’ experiences of mastery and their development of curiosity for global poverty and inequality.

The thesis also offers an analysis of the effects of specific images. The visual analysis shows that students’ everyday lives are significant in these experiences. Students’ encounters of the images represent significant moments where students’ everyday lives are reflected upon and considered in light of larger world concerns.

The thesis is critical towards the exhibition’s portrayal of the Global South as characterised by problems, but argues that the effects of these representations depend on how they are experienced, and to what degree they stimulate new discoveries among the young students.

Sigurd Solhaug Nielsen

Sigurd Solhaug Nielsen

forskningskoordinator, Anno museum | førstekonservator NMF, Glomdalsmuseet
Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2